Geld lenen kost geld

Disclaimer

Algemeen

Bij bezoek aan deze website kan InterBank N.V., de aanbieder van het SNS Doorlopend Krediet gegevens van u verwerken. InterBank N.V. draagt zorg dat bij de verwerking van uw persoonsgegevens steeds de Wet bescherming persoonsgegevens en de Gedragscode verwerking persoonsgegevens financiële instellingen in acht worden genomen. Dit houdt onder meer in dat uw persoonsgegevens slechts worden gebruikt voor zover dat verenigbaar is met de doeleinden die in deze Privacyverklaring zijn opgenomen, dat uw persoonsgegevens door InterBank N.V. worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik door derden en dat u bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens, zoals het Gedragscode verwerking persoonsgegevens financiële instellingen. Ook kan het voorkomen dat InterBank N.V. persoonsgegevens van u verzamelt en verzamelde persoonsgegevens ter beschikking stelt aan een toezichthouder of een andere overheidsinstelling in het kader van een wettelijke verplichting, zoals uiteengezet in artikel 5.6 Gedragscode Gedragscode verwerking persoonsgegevens financiële instellingen. Dit Privacy Statement geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze website, het gebruik van cookies op deze website en hoe u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

SNS Bank N.V. is gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij de KvK onder nummer 16062338. SNS Bank N.V. is bemiddelaar van dit krediet. InterBank N.V. is de aanbieder van het krediet.

Gegevensverwerking

InterBank verzamelt en verwerkt informatie met betrekking tot cliënten en bezoekers van deze website in het verband met een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering en om te monitoren of deze website voldoende aansluit op de wensen van haar relaties. In het bijzonder is deze verwerking van persoonsgegevens gericht op:
het beoordelen en accepteren van (potentiële) cliënten, het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en het afwikkelen van betalingsverkeer en
het verrichten van analyses van gegevens ten behoeve van statistische doeleinden.

De informatie die u beschikbaar stelt via deze website kan verder gebruikt worden om u te informeren over, onder andere, de website en mogelijke veranderingen ten aanzien van het gebruik van de website. Uw persoonlijke gegevens zullen vanzelfsprekend niet worden verkocht of ter beschikking gesteld worden aan derden met uitzondering van de bedrijven die deel uitmaken van de groep waartoe InterBank behoort.

InterBank stelt uw NAW gegevens ook ter beschikking aan SNS Bank in het kader van de beoordeling van uw aanvragen en/of het opstellen van de offerte. Op basis van uw NAW-gegevens gaat SNS Bank na of zij beschikt over gegevens die van belang zijn voor de beoordeling van uw aanvragen en/of het opstellen van de offerte en geeft deze gegevens door aan InterBank.

Tevens gebruikt SNS Bank uw NAW gegevens om per e-mail financiële producten van SNS Reaal Groep onder uw aandacht te brengen, tenzij u heeft aangegeven dat u deze informatie niet wilt ontvangen. In iedere e-mail is de mogelijkheid opgenomen om aan te geven dat u de informatie niet langer wilt ontvangen.

Cookies

Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op uw voorkeuren, worden bepaalde gegevens betreffende uw gebruik van deze website verzameld. Deze informatie kan worden verzameld door gebruik te maken van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op uw computer worden geplaatst. U kunt het gebruik van cookies via de instellingen van uw browser uitschakelen. Dit leidt echter tot een minder goede werking van deze website.

Websites van Derden

Dit Privacy Statement is niet van toepassing is op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht.

Vragen / Opt-out

Voor vragen over dit Privacy Statement en/of de wijze waarop InterBank uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u mailen ([email protected]), bellen (0900 8688) of schrijven met InterBank (Postbus 12565, 1100 AN Amsterdam ). Indien u geen prijs stelt op informatie over onze producten of diensten, kunt u dit aan ons doorgeven ([email protected]).

Inzage, Correctie en recht van verzet

Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid om uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Een dergelijk verzoek stuurt u naar InterBank, postbus 855, 1000 AW Amsterdam.

Wijzigingen Privacy Statement

InterBank behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Er is iets foutgegaan...
Neem contact op met onze technische helpdesk.