Geld lenen kost geld

Voorwaarden Mijn SNS lenen

Cliënt
Een natuurlijk persoon, rechtspersoon of andere entiteit waarmee Kredietgever een kredietovereenkomst heeft afgesloten.

Kredietgever
Heeft de betekenis die aan dit begrip is gegeven in artikel 1 van de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de kredietovereenkomst.

Mijn InterBank
De door Kredietgever onder www.interbank.nl of enige andere door Kredietgever daarvoor aangewezen domeinnaam ter beschikking gestelde digitale omgeving waarin aan Cliënt individuele (bank)diensten worden verleend.

Toegangsmiddel
Een door of namens Kredietgever verstrekt of geaccepteerd middel al dan niet in de vorm van een code en/of wachtwoord, dat alleen of in combinatie met één of meerdere andere Toegangsmiddelen gebruikt kan worden om zich jegens Kredietgever te identificeren en toegang te verkrijgen tot Mijn InterBank.

Artikel 1. Toepasselijke voorwaarden

 1. In aanvulling op de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de kredietovereenkomst zijn deze Algemene voorwaarden Mijn InterBank van toepassing op alle (rechts)handelingen waarbij gebruik wordt gemaakt van een Toegangsmiddel.
 2. Ingeval van strijdigheid tussen bepalingen in de in lid 1 genoemde algemene voorwaarden gaan de Algemene voorwaarden Mijn InterBank voor

Artikel 2. Opdracht

 1. Kredietgever zal een opdracht tot overboeking, tot wijziging van gegevens of enige andere opdracht die in Mijn InterBank is geplaatst met behulp van een Toegangsmiddel uitvoeren.
 2. Cliënt is verantwoordelijk voor iedere aldus met het aan hem verstrekte Toegangsmiddel geplaatste en door Kredietgever uitgevoerde opdracht.

Artikel 3. Communicatie

 1. Kredietgever kan, onder meer met het oog op de veiligheid, voor bepaalde methoden van communicatie en voor bepaalde producten of diensten een specifieke vorm van identificatie of ondertekening voorschrijven dan wel aan bepaalde methoden van communicatie beperkingen verbinden of nadere eisen stellen.
 2. Indien Kredietgever aan Cliënt op diens verzoek een Toegangsmiddel heeft verstrekt, is Kredietgever bevoegd om voor Cliënt bestemde mededelingen en andere voor Cliënt bestemde informatie elektronisch uitsluitend in Mijn InterBank of anderszins langs elektronische weg ter beschikking te stellen.

Artikel 4. Rekeninginformatie en maandoverzichten

 1. Indien Kredietgever aan Cliënt op diens verzoek een Toegangsmiddel heeft verstrekt, is Kredietgever bevoegd om rekening- en maandoverzichten uitsluitend in Mijn InterBank of anderszins langs elektronische weg ter beschikking te stellen.
 2. Cliënt is verantwoordelijk voor het gebruik van Mijn InterBank en het regelmatig inzien en controleren van het rekening- en maandoverzicht en andere door Kredietgever in Mijn InterBank geplaatste mededelingen. Cliënt aanvaardt dat het elektronisch beschikbaar gestelde rekening- en maandoverzicht wordt gelijkgesteld aan een papieren rekening- en maandoverzicht.

Artikel 5. Gebruik Toegangsmiddel

 1. Een Toegangsmiddel is uniek verbonden aan een natuurlijke persoon. Per Toegangsmiddel is steeds slechts één persoon bevoegd (de Cliënt) tot gebruik daarvan en het Toegangsmiddel is niet overdraagbaar. Cliënt zal de hem ten behoeve van het Toegangsmiddel verstrekte gegevens, zoals wachtwoord, PIN en andere codes, geheim houden. Cliënt is verantwoordelijk voor het gebruik dat van het Toegangsmiddel wordt gemaakt.
 2. Cliënt dient zorgvuldig met Toegangsmiddelen om te gaan en dient zich te houden aan de voorwaarden, aanwijzingen en instructies die op het gebruik van Toegangsmiddelen en de daarmee te verkrijgen toegang tot diensten betrekking hebben.
 3. Kredietgever kan het gebruik van Toegangsmiddelen voor toegang tot diensten van Cliënt terstond blokkeren:
 • indien Cliënt failliet gaat, schuldsanering of surséance van betaling aanvraagt, of op andere wijze het vrije beheer over zijn vermogen of inkomen geheel of gedeeltelijk verliest;
 • indien de relatie tussen Cliënt en Kredietgever wordt beëindigd;
 • bij overlijden van Cliënt;
 • bij een redelijk vermoeden van misbruik van een Toegangsmiddel;
 • bij ieder ander handelen in strijd met deze voorwaarden.

Artikel 6. Veiligheid

 1. Kredietgever zal Cliënt zo goed mogelijk informeren over de te nemen voorzorgsmaatregelen ter beveiliging van Toegangsmiddelen.
 2. Cliënt is verplicht regelmatig de informatie te raadplegen die Kredietgever via een door Cliënt gebruikt elektronisch toegangskanaal ter beschikking stelt over het gebruik van dat specifieke kanaal, de daarvoor geschikte Toegangsmiddelen en de beveiliging daarvan.
 3. Cliënt is verantwoordelijk voor de beveiliging van alle Toegangsmiddelen en andere middelen die hij gebruikt of onder zijn beheer heeft en die benut kunnen worden voor het gebruik van een Toegangsmiddel namens Cliënt. Misbruik van Toegangsmiddelen en de bedoelde andere middelen is derhalve voor risico van Cliënt.

Artikel 7. Melding van Incidenten

 1. Als Cliënt weet of reden heeft om te vermoeden dat zijn Toegangsmiddel is misbruikt of misbruikt zou kunnen worden door onbevoegden, bijvoorbeeld ingeval van verlies, diefstal of andere onregelmatigheden, is hij verplicht hiervan onmiddellijk mededeling aan Kredietgever te doen.
 2. Cliënt dient de melding zo spoedig mogelijk na ontdekking te doen op het door Kredietgever ter beschikking gestelde telefoonnummer (020 - 312 53 30) en/of emailadres ([email protected]). Cliënt zal aangifte doen bij de politie indien een strafbaar feit wordt vermoed. Tevens zal Cliënt desgevraagd aan Kredietgever de medewerking verlenen die redelijkerwijs nodig is om de omstandigheden rond een incident op te helderen.

Artikel 8. Technische infrastructuur

 1. Kredietgever is niet verantwoordelijk voor en draagt niet het risico van de niet onder haar beheer staande technische infrastructuur die nodig is voor de Communicatie met Kredietgever, zoals de verbinding met internet en de apparatuur van internet providers. Kredietgever is dan ook niet aansprakelijk voor het niet bij haar aankomen van berichten of verminking van berichten.
 2. Kredietgever spant zich in om Mijn InterBank beschikbaar te stellen aan Cliënt, maar garandeert niet dat Mijn InterBank te allen tijde of ononderbroken beschikbaar zal zijn. Kredietgever kan Mijn InterBank in verband met onderhoud, herstel of aanpassing geheel of gedeeltelijk buiten gebruik stellen.

Artikel 9. Wijziging en aanvulling van de Algemene voorwaarden Mijn InterBank

Wijzigingen in of aanvullingen op deze voorwaarden zullen voor Cliënt bindend zijn dertig dagen nadat daarvan mededeling is gedaan aan Cliënt. De Cliënt die niet akkoord gaat met een wijziging of aanvulling dient dit binnen dertig dagen na de mededeling schriftelijk door te geven, in welk geval Cliënt aan het eind van deze periode geen gebruik meer kan maken van Mijn InterBank.

Er is iets foutgegaan...
Neem contact op met onze technische helpdesk.